بهدام رشد خراسان تولید کننده انواع مکمل های دام و طیور

دفع کود از فری استایل با سیستم فلش

بهدام رشد خراسان تولید کننده انواع مکمل های دام و طیور

نحوه تشخیص مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار

بهدام رشد خراسان تولید کننده انواع مکمل های دام و طیور

نکات مهم در ارتباط با تهیه ی خوراک در دامداری

1300

مشتری

10

تماس مشاوره در روز

70

محصول عمومی و سفارشی

5

آموزش در ماه