ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
بهدام رشد خراسان تولید کننده انواع مکمل های دام و طیور و آبزیان

نکات مهم در رعایت فاصله قفس ها در مرغداری

1300

مشتری

10

تماس مشاوره در روز

70

محصول عمومی و سفارشی

5

آموزش در ماه