ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
ارزیابی روغن دانه کتان و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوار

ارزیابی روغن دانه کتان و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوار

 

بمنظور بررسی تاثیر روغن دانه کتان و ویتامین های محلول در چربی (E,D,A) بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله‌های شیرخوار، آزمایشی با استفاده از 28 راس گوساله شیرخوار هلشتاین در قالب یک طرح کاملا تصادفی، اجرا گردید. گوساله‌ها در سن 4 روزگی به صورت کاملا تصادفی به یکی از 4 تیمار مورد آزمایش که شامل

1) شیرکامل همراه با استارتر آغازین (شاهد)

2) جیره شاهد مکمل شده با روغن کتان (3/0 وزن بدن)

3) جیره شاهد و 7 سی سی ویتامین محلول در چربی

4 ) جیره شاهد مکمل شده با روغن کتان (3/0 وزن بدن) و 7 سی سی ویتامین محلول در چربی.

نمونه گیری از خون در روز های 1، 14، 28، 56 روزگی از ورید وداج صورت گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک ،افزایش وزن ، دمای رکتوم و پارامتر های رشد اسکلتی گوساله ها نداشته است. پارامتر های سرم خونی مانند گلوکز، پروتئین تام، کراتنین، تری گلیسیرید و اوره سرمی خون نیز تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت. هرچند که گلوکز و اوره سرمی در تیمار 4 از سه تیمار دیگر کمتر بود . میزان کلسترول و HDL در بین تیمار های مورد آزمایش اختلاف معنی داری را نشان داد. به طوری که تیمار روغن کتان به همراه ویتامین و تیماری که روغن کتان را به تنهایی دریافت کرده بودند به ترتیب میزان گلسترول و HDL بیشتری را نسبت به دو تیمار دیگر به خود اختصاص دادند. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان می دهد که استفاده از اسیدهای چرب اشباع نشده چندگانه روغن دانه کتان و یا تزریق ویتامین محلول در چربی نه تنها هیچ تاثیر سوئی بر عملکرد گوساله ها نگذاشته است بلکه سبب بهبود برخی از متابولیت سرمی نیز شده است.

 

نویسندگان

مهرداد موحد نسب   عبدالمنصور طهماسبی     سید علیرضا وکیلی   عباسعلی ناصریان
 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانسی مشهد

 

برای مشاهده ی مطالب بیشتر کلیک کنید.