مکمل آنیونی

مکمل آنیونی

ما مفتخریم که این مکمل برای اولین بار در ایران توسط این شرکت تولید شده است.

وجود 6 نمک آنیونی در مکمل بهدام آنیون سبب کاهش مسمومیت و تعادل یون ها می شود.

فواید:

جهت پیشگیری از بیماری های متابولیکی پس از زایش مانند تب شیر، کتوز ، جفت ماندگی ، جابجایی شیردان ، منرین پس از زایمان و پرولاپس رحم و کمک به افزایش تولید شیر و کاهش ورم پستان

مقدار و روش مصرف:

برای هر راس گاو 300 گرم روزانه (بهتر است به تدریج وارد جیره گردد و میزان مصرف روزانه یونجه کمتر از 3 کیلوگرم و جو کمتر از 2 کیلوگرم باشد ولی استفاده از سیلاژ ذرت مانعی ندارد)

پاکت ها 10 کیلوگرمی

میزان و زمان شروع مصرف:

دوره زمانی 20 روز قبل از زایش دام

توصیه های مهم:

4 ساعت پس از مصرف نمک های آنیونی PH ادرار باید 5/5 تا 6/5 باشد و بهتر است بای هر راس مقدار 100تا 150 گرم کربنات کلسیم به جیره کلوزآپ اضافه شود.

اشتراک گذاری: