مکمل دامی

مکمل دامی

مقدار مصرف:

- در تلیسه ها و گوساله ها بر حسب نوع جیره غذایی 10-5 کیلوگرم در هر تن کنسانتره

- در گاو شیری بر حسب نوع جیره غذایی بین 10-5 کیلوگرم در هر تن کنسانتره

- در گوسفند و بز بر حسب نوع جیره غذایی بین 10-5 کیلوگرم در هر تن کنسانتره و یا 5 تا 10 کیلوگرم برای هر راس دام

اشتراک گذاری: