پرمیکس ویتامین K3

پرمیکس ویتامین K3

پرمیکس K3 :

ویژگی ها :

جلوگیری از خونریزی های زیرجلدی و داخل بطنی

ترمیم بافت

بهبود زمان انعقاد خون

جلوگیری از انواع سندرم توام با خونریزی

مقدار مصرف : یک کیلوگرم در هر تن خوراک

اشتراک گذاری: