ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
سطوح مختلف ویتامین A به جیره‌های بر پایه‌ گندم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین A به جیره‌های بر پایه‌ گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

جهت ارزیابی اثر افزایش سطح ویتامین A در جیره‌های بر پایه گندم بر عملکرد، سیستم ایمنی، و هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی، 200 قطعه جوجه‌خروس سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار استفاده شد.

تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌های بر پایه گندم حاوی ویتامین A در سطوح 1500، 4500، 7500، 10500، و 13500 واحد بین‌المللی در کیلوگرم (IU/kg) بود. جهت بررسی پاسخ ایمنی، تزریق گلبول‌های قرمز خون گوسفند (SRBC) و آزمون حساسیت بازوفیلی پوستی (CBH) انجام شد. هضم‌پذیری مواد مغذی در 21 روزگی اندازه‌گیری شد. در سن 42 روزگی، 2 پرنده از هر تکرار انتخاب و پس از خون‌گیری، کشته شد.

جهت اندازه‌گیری ویسکوزیته شیرابه هضمی، محتویات ژژنوم و ایلئوم نمونه‌گیری شد. برای بررسی وضعیت آنتی‌اکسیدانی، غلظت مالون‌دی‌آلدهید (MDA) در نمونه‌های سرم اندازه‌گیری شد. سطوح مختلف ویتامین A تأثیری بر عملکرد، پاسخ CBH و قابلیت هضم مواد مغذی نداشت.

ویتامین A در سطح IU/kg 13500 تیتر آنتی‌بادی علیه SRBC را افزایش داد. سطوح متوسط ویتامین A (4500 و 7500) سبب کاهش غلظت MDA سرم شد. سطوح متوسط و بالای ویتامین A (7500 تا 13500) سبب کاهش ویسکوزیته محتویات ژژنوم و همچنین کاهش وزن نسبی کل دستگاه گوارش شد.

ویتامین A در سطح IU/kg 4500 چربی بطنی را کاهش داد. ویتامین A در سطح IU/kg 7500 شاخص تولید را افزایش داد. به طور کلی با توجه به اثرات مثبت ذکر شده در فوق و همچنین با توجه به شاخص تولید و هزینه انجام شده به ازاء هر کیلو‌گرم افزایش وزن و تولید گوشت، استفاده از سطح IU7500 قابل توصیه است.

 

نویسندگان:

صغری حاتمی

فریبرز خواجعلی

محمدرضا اکبری

 

برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید.